KREDYTY INWESTYCYJNE

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego. Może zostać udzielony jako kredyt krótko-, średnio- lub długoterminowy, wyłącznie w rachunku kredytowym.

W szczególności kredytem inwestycyjnym finansowane mogą być nakłady na:
- zakup gruntu i terenu;
- zakup budynków i budowli;
- rozbudowę, modernizację obiektów i budowli;
- zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych;
- zakup wyposażenia;
- zakup innych środków trwałych.

Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w ratach.

Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 1 roku. W uzasadnionych przypadkach okres karencji może zostać wydłużony.

Oprocentowanie kredytu może być zróżnicowane w zależności od oceny wiarygodności kredytobiorcy, rodzaju i celu kredytu, ryzyka kredytowego, udziału środków własnych, okresu kredytowania. Formy oprocentowania kredytu oraz wysokość stawek procentowych mogą być ustalane w toku negocjacji między przedstawicielami Banku i kredytobiorcą.

Prawnym zabezpieczeniem kredytów udzielanych podmiotom instytucjonalnym może być w szczególności:
- gwarancja innego banku;
- blokada środków na rachunku bankowym;
- ustanowienie hipoteki na nieruchomości;
- ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach;
- przewłaszczenie rzeczy ruchomych;
- kaucja;
- poręczenie osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego);
- cesja wierzytelności;
- cesja praw z ubezpieczenia;
- weksel własny in blanco;
- inne.

Jeżeli masz jakieś pytania związane z kredytem. Napisz do nas.

Formularz Kontaktowy

Opole                                                   Wrocław

Pośrednictwo Finansowe BK               Pośrednictwo Finansowe BK
ul. Kołłątaja 13/2                                     ul. Jedności Narodowej 71a/1
tel. 889 626 906                                       tel. 884 908 437